കൊടുമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചന്ദനപ്പള്ളി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം അടൂർ MLA ശ്രീ. ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ ഇന്ന് നിർവ്വഹിച്ചു.

Photogallery
കൊടുമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചന്ദനപ്പള്ളി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം അടൂർ MLA ശ്രീ. ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ ഇന്ന് നിർവ്വഹിച്ചു.