നമ്പർ ഓഫീസറുടെ പേര് തസ്തിക ഫോൺ ഇ-മെയിൽ
1. ശ്രീമതി. ശാരദാ മുരളീധരൻ IAS അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, LSGD 0471-2518163, 2335466 acs.lsgd@kerala.gov.in
2 ഡോ. അദീല അബ്ദുള്ള ഐഎഎസ് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ 9496007020 pdkswmp@gmail.com
3 ശ്രീ. യു. വി. ജോസ് ഐഎഎസ് (റിട്ട) ഡെപ്യൂട്ടി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ 9995875524 dpdkswmp@gmail.com
4 ഡോ. കെ. പി. നൗഫൽ പ്രോജക്ട് ഹെഡ് (ഐടി) 9745126500 noufalitm@gmail.com, noufal@kswmp.org
5 ശ്രീ. അനൂപ് പി. പ്രോജക്ട് ഹെഡ് (ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ) 9633779771 anoop4cs@gmail.com
6 ശ്രീ. കെ. വി. സുകുമാരൻ ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പെർട്ട് 9747004088 finkswmp@gmail.com
7 ശ്രീ. ജയകുമാർ ജെ. എസ്. അർബൻ സാനിറ്റേഷൻ & ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ട് 8606022339 ustkswmp@gmail.com
8 ശ്രീ.ജോഷി ജോസഫ് പരിസ്ഥിതി എക്സ്പെർട്ട് 9562188332 esmfkswmp@gmail.com
9 ശ്രീ. ഹിരൺ കൃഷ്ണ എസ്. എൻ. മോണിറ്ററിംഗ് & ഇവാലുവേഷൻ എക്സ്പെർട്ട് 9946487910 meekswmp@gmail.com
10 ശ്രീ. തേജസ് തോമസ് ഉഴുവത്ത് IEC എക്സ്പെർട്ട് 7558910001 ieckswmp@gmail.com
11 ശ്രീ. വിഷ്ണു എസ്. ചന്ദ്രൻ ഐടി എക്സ്പെർട്ട് 9400069359 itkswmp@gmail.com
12 ശ്രീ. ആനന്ദ് ശരത് വീഡിയോ ഗ്രാഫിക്സ് & എഡിറ്റിംഗ് എക്സ്പെർട്ട് 8129088399 vegkswmp@gmail.com
13 ശ്രീ. രാജേഷ് ആർ. ഫിനാൻസ് അസിസ്റ്റന്റ് 9400370423 fakswmp@gmail.com
14 ശ്രീമതി. ഷീബ കെ. ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ 9446575259 deo1kswmp@gmail.com
15 ശ്രീ. സ്പർജൻ K.J ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ 9495131875 spurjankj@gmail.com
16 ശ്രീമതി.ശ്രുതി എസ്. ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ 8301069250 deo1kswmp@gmail.com
17 ശ്രീമതി രാജിമോൾ A.N ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ 9747167581 deo2kswmp@gmail.com
18 ശ്രീ. കെ. പ്രവീൺ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 9400069362
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Twitter
YouTube
Skip to content