അപ്പീൽ അധികാരി

ശ്രീ. യു. വി. ജോസ് ഐ.എ.എസ് (റിട്ട.)
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ
ഫോൺ: 0471-2333011

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

ശ്രീ. മനോജ് കുമാർ പി.എൻ
ഫിനാൻസ്  എക്സ്പെർട്ട്
മൊബൈൽ: 85475 64690

അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

ശ്രീ. വിഷ്ണു എസ്.ചന്ദ്രൻ
ഐടി എക്സ്പെർട്ട്
മൊബൈൽ: 9400069359

കേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലന  പദ്ധതി

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
കേരള സർക്കാർ
നാലാം നില, ട്രാൻസ് ടവേഴ്സ്
വഴുതക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം-14
ഫോൺ: +91-471-2333011
ഇ-മെയിൽ: spmukswmp@gmail.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Twitter
YouTube
Skip to content