ഹൈ ലെവൽ പ്രോജക്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി (HLPSC)

ആനുകാലിക നിരീക്ഷണം, മേൽനോട്ടം, ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കൽ എന്നീ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലന  പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി  ഹൈ ലെവൽ പ്രോജക്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി (എച്ച്‌എൽപിഎസ്‌സി) രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

 • ചീഫ് സെക്രട്ടറി – ചെയർമാൻ
 • അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി/ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി/ സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യ വകുപ്പ് – അംഗം
 • അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി/ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ  വകുപ്പ്  – അംഗം
 • പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി/സെക്രട്ടറി (നഗരകാര്യം), തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ  വകുപ്പ് – അംഗം
 • അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി/ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി/ സെക്രട്ടറി, പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് – അംഗം
 • സെക്രട്ടറി, പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ്
 • പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, കേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലന  പദ്ധതി – കൺവീനർ

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ

 • എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ, ഹരിതകേരളം മിഷൻ
 • എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, കുടുംബശ്രീ
 • നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ
 • പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ
 • കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്, ചെയർമാൻ
 • ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ

ക്ഷണിതാക്കൾ

 • ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടർമാർ
 • ചീഫ് ടൗൺ പ്ലാനർ, ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിംഗ് വകുപ്പ്
 • ചെയർമാൻ, മേയറുടെ ചേംബർ
 • ചെയർമാൻ, മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാന്റെ ചേംബർ
 • ചെയർമാൻ, മുനിസിപ്പൽ അസോസിയേഷൻ

 

പരാമര്‍ശം: GO(Rt) 468/2021/LSGD

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Twitter
YouTube
Skip to content