ഘടകം 1: സ്ഥാപനപരമായ വികസനം, ശേഷി വികസനം, പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ്

സംസ്ഥാനത്ത് വികേന്ദ്രീകൃത ഖരമാലിന്യ പരിപാലനം  പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, ശുചിത്വ മിഷൻ, ഹരിതകേരളം മിഷൻ, കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്, നഗര തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഘടകം 1 സാങ്കേതിക സഹായവും സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ മറ്റ് സഹായങ്ങളും നൽകുന്നു. ഖര മാലിന്യപരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനപരവും നയപരവുമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കൽ.

Read More

ഘടകം 2: നഗര സഭകൾക്ക് ഖരമാലിന്യ പരിപാലനത്തിനുള്ള സഹായം

ഖരമാലിന്യങ്ങളുടെ ശേഖരണം അവയുടെ മാലിന്യ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ  ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് , ഖരമാലിന്യ  പരിപാലനത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്,  ഈ  ഘടകത്തിന്റെ ഭാഗമായി  തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഗ്രാന്റുകൾ ലഭ്യമാക്കും. പദ്ധതിയുമായി നഗരസഭകൾ  ഒരു  പങ്കാളിത്ത കരാറിൽ ഒപ്പു വയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പങ്കാളിത്ത കരാറിലൂടെ, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള പ്ലാൻ ഫണ്ട്

Read More

ഘടകം 3: മേഖല തലത്തിൽ ഖരമാലിന്യപരിപാലന സംവിധാനങ്ങളുടെ വികസനം

മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള  ഖരമാലിന്യപരിപാലന സംവിധാനങ്ങളുടെ ആസൂത്രണം, രൂപകൽപ്പന, വികസനം എന്നിവ ക്ലസ്റ്റർ മാതൃകയിൽ നടപ്പാക്കുന്നു. പ്രധാനമായും, ഈ ഘടകം ഒന്നിലധികം  നഗര സഭകൾക്ക്  സേവനം നൽകുന്ന മാലിന്യ സംസ്‌ക്കരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം, പുനഃസ്ഥാപനം, തുടങ്ങി താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു: പ്രോസസ്സിംഗ്, റീസൈക്ലിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം. മുനിസിപ്പൽ മാലിന്യ നിർമാർജനത്തിനായി ട്രാൻസ്ഫർ സ്റ്റേഷനുകളുടെയും

Read More

മുഖം മാറാൻ നഗരസഭകൾ; കേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലന പദ്ധതി പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ നഗരസഭകളിലേയും ഖരമാലിന്യം ശാസ്ത്രീയവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായി സംസ്കരിക്കുന്നതിനും നിര്മാര്ജനം ചെയ്യുന്നതിനുമായി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന കേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലന പദ്ധതിക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ 87 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും ആറ് കോര്പറേഷനുകളിലും തുടക്കമായി. പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് 93 നഗരസഭകളിൽ ആരംഭിച്ചത്. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നഗരസഭകൾക്ക് നിലവിലുള്ള മാലിന്യസംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമായി

Read More
1 2 3 4
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Twitter
YouTube
Skip to content