പ്രോജക്റ്റ് ഇമ്പ്ലിമെന്റേഷൻ യൂണിറ്റുകൾ

നമ്പർ ULB-യുടെ പേര് SWM എഞ്ചിനീയർ മൊബൈൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫീസർ /അക്കൗണ്ടന്റ് മൊബൈൽ ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ 1 മൊബൈൽ ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ 2 മൊബൈൽ 1 TVM തിരുവനന്തപുരം സീത യു ആർ 9495424870 9074700000 ജയകുമാർ എസ് 9447424344 ഗംഗ (എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ) 9447586832 അഷ്റഫ്ഖാൻ (അസിസ്റ്റന്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ) 9495068339 2

Read More

വിവരാവകാശം

അപ്പീൽ അധികാരി ശ്രീ. യു. വി. ജോസ് ഐ.എ.എസ് (റിട്ട.) ഡെപ്യൂട്ടി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ഫോൺ: 0471-2333011 സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ശ്രീ. മനോജ് കുമാർ പി.എൻ ഫിനാൻസ്  എക്സ്പെർട്ട് മൊബൈൽ: 85475 64690 അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ശ്രീ. വിഷ്ണു എസ്.ചന്ദ്രൻ ഐടി എക്സ്പെർട്ട് മൊബൈൽ: 9400069359 കേരള ഖരമാലിന്യ

Read More

പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

1. കേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലന പദ്ധതിയുടെ ആവശ്യകത എന്ത്? കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങള്‍ പ്രതിവര്‍ഷം 2.2 ദശലക്ഷം ടണ്‍ ഖരമാലിന്യം ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വീടുകള്‍, ഓഫീസുകള്‍, കടകള്‍, വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മുതലായവയില്‍ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടും. ഇവിടങ്ങളില്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നതിനും സംസ്‌കരിക്കുന്നതിനും നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനും  ശാസ്ത്രീയമായ സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതില്‍ വിവിധ  ശ്രമങ്ങള്‍ നടന്നുവെങ്കിലും

Read More

സംസ്ഥാന പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ്

നമ്പർ ഓഫീസറുടെ പേര് തസ്തിക ഫോൺ ഇ-മെയിൽ 1. ശ്രീമതി. ശാരദാ മുരളീധരൻ IAS അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, LSGD 0471-2518163, 2335466 acs.lsgd@kerala.gov.in 2 ഡോ. അദീല അബ്ദുള്ള ഐഎഎസ് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ 9496007020 pdkswmp@gmail.com 3 ശ്രീ. യു. വി. ജോസ് ഐഎഎസ് (റിട്ട) ഡെപ്യൂട്ടി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ 9995875524 dpdkswmp@gmail.com

Read More

പ്രോജക്ട് സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി

കേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലന  പദ്ധതിയുടെ പ്രോജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ മാനുവലിൽ (PIM) വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രാക്ക് I പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നഗര തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച നിക്ഷേപ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച സമിതിയാണ് പ്രോജക്ട് സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി. പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, KSWMP- ചെയർമാൻ. നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ-അംഗം. ഡെപ്യൂട്ടി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, കെഎസ്ഡബ്ല്യുഎംപി-മെമ്പർ കൺവീനർ. ഖരമാലിന്യ

Read More

സംസ്ഥാനതല ലാൻഡ് കമ്മിറ്റി

സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ഖരമാലിന്യ പരിപാലന ത്തിനായി ഭൂമി കണ്ടെത്തുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച സമിതിയാണ് സംസ്ഥാനതല ലാൻഡ്  കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി, LSGD (അർബൻ) - ചെയർമാൻ ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ ഡയറക്ടർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്. പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, കെ.എസ്.ഡബ്ല്യു.എം.പി നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടർ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, KSWMP, LSGD

Read More

ടെക്നിക്കൽ ഇവ്യാലുവേഷൻ കമ്മിറ്റി

കൺസൾട്ടൻസി സേവനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയ സമിതി കേരള ഖരമാലിന്യ സംസ്‌കരണ പദ്ധതിക്കായി പ്രോജക്ട് മാനേജ്‌മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റിന്റെ നിയമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിക്കുന്ന താത്പര്യപത്രങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച സമിതിയാണ് സാങ്കേതിക വിലയിരുത്തൽ സമിതി. പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, കേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലന  പദ്ധതി (ചെയർമാൻ) ഡെപ്യൂട്ടി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, കേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലന  പദ്ധതി ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പെർട്ട്,

Read More

സംസ്ഥാനതല ടാസ്ക് ഫോഴ്സ്

വകുപ്പുതല ഏകോപനത്തിനും തീരുമാനങ്ങൾ കൈകൊള്ളുന്നതിനും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒരു ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്- ചെയർമാൻ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, കേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലന പദ്ധതി - കൺവീനർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്-അംഗം എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, ശുചിത്വ മിഷൻ -അംഗം ഡയറക്ടർ (അർബൻ)- അംഗം ഡയറക്ടർ

Read More
1 2
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Twitter
YouTube
Skip to content